REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 


 

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy Galeria Sultana działający pod adresem www.galeriasultana.pl (dalej: Sklep) jest prowadzony przez: Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp”
  z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000442857, dla której został nadany NIP: 521-364-12-11; numer REGON: 146-433-467, oraz numer BDO: 000460502, zwaną dalej Fundacją.

 2. Magazyn, wysyłka towarów oraz przyjmowanie zwrotów i reklamacji realizowana jest przez Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa Fundacji o nazwie Galeria Sultana adres:ul.Marii Dąbrowskiej 5 m 106 01-904 Warszawa, adres e-mail: sklep@galeriasultana.pl

 3. Regulamin określa:

 1. zasady korzystania ze Sklepu;

 2. warunki składania zamówień na towary dostępne w Sklepie;

 3. czas i zasady realizacji zamówień;

 4. warunki i formy płatności;

 5. uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy;

 6. zasady składania i rozpatrywania reklamacji;

 7. prawa Klienta będącego konsumentem.

 1. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem strony internetowej,
  z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. Umowy sprzedaży zawierane przez Klienta ze Sklepem są umowami zawartymi na odległość,
  w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 2. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji, a samodzielne składanie zamówień przez Klienta na towary znajdujące się w asortymencie Sklepu nie wymaga zarejestrowania. Korzystanie ze Sklepu w opisany powyżej sposób jest równoznaczne z zawarciem przez Klienta ze Sklepem nieodpłatnej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Umowa taka zostaje zawarta na czas przeglądania Sklepu i ulega rozwiązaniu z momentem opuszczenia przez Klienta strony internetowej Sklepu.

 4. Regulamin jest nieodpłatnie dostępny dla każdego, w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtworzenie oraz utrwalenie, pod adresem:Regulamin (galeriasultana.pl)

 5. Klient jest zobowiązany do zapoznania się w treścią Regulaminu. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe wyłącznie po zapoznaniu się oraz akceptacji Regulaminu.

 6. Klientem Sklepu mogą być podmioty, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 2

Wymagania techniczne

niezbędne do korzystania ze Sklepu

Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem korzystania przez Klienta z systemu teleinformatycznego, który spełnia następujące wymagania techniczne:

 1. dostęp do sieci Internet;

 2. łącze internetowe o przepustowości nie mniejszej, niż 512 kB/s,

 3. zainstalowana jedna z wymienionych poniżej przeglądarek internetowych (wersje na komputer PC lub MacOS):

 4. Chrome w wersji 70 lub nowszej;

 5. Mozilla Firefox w wersji 68, lub nowszej;

 6. Microsoft Edge w wersji 44 lub nowszej;

 7. Opera w wersji 65 lub nowszej;

 8. Safari w wersji 13 lub nowszej;

 9. zainstalowana jedna z wymienionych poniżej przeglądarek internetowych (wersje na urządzenia przenośne):

 1. Opera w wersji 54 lub nowszej;

 2. Chrome w wersji 78 lub nowszej

 3. Mozilla Firefox w wersji 68 lub nowszej;

 1. wyświetlacz obsługujący rozdzielczość nie mniejszą niż 1024x768;

 2. włączenie w przeglądarce obsługi plików cookies;

 3. włączenie w przeglądarce obsługi JavaScritpt (JS).

 4. posiadanie adresu poczty elektronicznej.


 

§ 3

Warunki i czas realizacji zamówienia

 1. Informacje zawarte w Sklepie, w tym w szczególności ogłoszenia, reklamy oraz cenniki, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje zawarte w Serwisie stanowią natomiast zaproszenie do zawarcia umowy, opisane w art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

 2. Klient składa zamówienie porze wskazanie towarów, którymi jest zainteresowany, przez użycie znajdującego się na Stronie danego towaru polecenia „Do koszyka”,
  a następnie wskazanie w Koszyku danych, sposobu dostawy i płatności oraz potwierdzenie zamówienia.

 3. Złożenie i potwierdzenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty ceny towaru
  i kosztów dostawy przez Klienta. Potwierdzenie zamówienia jest momentem zawarcia umowy pomiędzy Sklepem a Klientem.

 4. Koszyk oferuje Klientowi możliwość:

 1. dodawania i usuwania towarów oraz ich ilości;

 2. wskazania adresu, na jaki towar ma zostać dostarczony oraz podania danych niezbędnych do wystawienia faktury;

 3. wyboru sposoby dostawy;

 4. wyboru sposób płatności;

 5. dodania kodu rabatowego.

 1. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Klient podał nieprawdzie dane, Sklep ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia, powiadamiając o tym Klienta.

 2. Wysyłka zakupionego towaru realizowana jest w terminie … dni roboczych,
  z zastrzeżeniem ust. 17 i ust. 18 niniejszego paragrafu, liczonych od:

 1. dnia zawarcia umowy (w przypadku wybrania formy płatności za pobraniem), lub

 2. momentu potwierdzenia płatności na rachunku bankowym Sklepu (w przypadku wyboru jednej z pozostałych form płatności).

 1. Zakupiony towar wysyłany jest:

 

 1. w kopertach lub kartonikach, które nie posiadają żadnych oznaczeń mogących sugerować zawartość przesyłki, oraz są nadawane przez neutralnego nadawcę, którego nazwa nie jest powiązana z branżą – w przypadku sprzedaży pozostałych towarów.

 1. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny 7 (słownie: siedem) dni w tygodniu. Zamówienia złożone w soboty, niedziele, lub dni ustawowo wolne od pracy, rozpatrywane będą dopiero w najbliższym dniu roboczym.

 2. Sklep zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia działalności, w tym szczególnie w celach dokonania prac utrzymaniowych, rozwojowych lub modernizacyjnych.

 3. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności przy formie podmiotów pośredniczących w transakcji (serwis Przelewy24), brak zapłaty w terminie 5 (słownie: pięciu) dni od dnia złożenia zamówienia, skutkuje anulowaniem zamówienia. W takiej sytuacji Klient można powtórnie złożyć zamówienie. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się z chwilą otrzymania należności za towar.

 4. W przypadku, gdy możliwa będzie realizacja tylko części zamówienia, Sklep może zaproponować Klientowi:

 1. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, Sklep będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);

 2. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa
  w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sklep będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

 3. realizację świadczenia zastępczego, które zostanie ustalona z Klientem. Zamówienie na podstawie świadczenia zastępczego, po zatwierdzeniu przez Klienta, traktowane będzie jako finalne;

 4. podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie towarów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient będzie ponosił dodatkowe koszty związane z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

 1. W przypadku braku w Sklepie zamówionego towaru lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sklep poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji
  w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni, licząc od dnia zawarcia umowy.

 2. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia, które nie mogło zostać zrealizowane w całości lub części, została dokonana z góry, Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub różnicę) w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia wysłania informacji, na zasadach szczegółowo wskazanych w punkcie § 8 Regulaminu.

 3. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym
  w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

 4. Sklep może zamieścić na stronie internetowej Sklepu, przedstawiającej dany towar, informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku,
  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z zamówionym towarem.. Przedmiotowa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania zamówionego towary do Klienta, w wybrany przez Niego sposób. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych towarów.

 5. Zamówienia indywidualne (na zamówienie) można składać za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej Sklepu lub telefonicznie. W takim przypadku, Sklep dokona orientacyjnej wyceny i prześle ją na wskazany przez klienta adres poczty elektonicznej.

 6. Czas realizacji zamówienia indywidualnego (na zamówienie) wynosi 14 dni,
  a w przypadku trudno dostępnych materiałów może się wydłużyć do czasu niezbędnego do prawidłowej realizacji zamówienia.

 7. Sklep obsługuje Klientów na terytorium Unii Europejskiej.


 

§ 4

Ceny towarów i koszt dostawy

 1. Ceny zamieszczane przy oferowanych przez Sklep towarach są cenami brutto, to znaczy, że zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Ceny podawane są w polskiej walucie (polski złoty – PLN).

 2. Cena podana przy danym towarze nie zawiera informacji o kosztach przesyłki.

 3. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy przed dokonaniem ww. zmian, lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

 4. Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych towarów. Klient ponosi koszty przesyłki.

 5. Na łączną kwotę, którą Klient musi zapłacić w związku z nabyciem wybranego towaru, składa się cena oraz koszt dostawy.

 6. Sklep oferuje następujące sposoby dostawy:

 1. paczkomaty InPost;

 2. przesyłka kurierska;

 3. przesyłka pocztowa Poczty Polskiej;.

 1. W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy przesyłką „Paczkomaty InPost”, dostawa Towarów w ramach tej usługi zostanie wykonana przez operatora paczkomatów - InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000543759, NIP: 679-310-80-59, REGON: 360-781-085, o kapitale zakładowym w wysokości 116.278.450,00 zł (słownie: sto szesnaście milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100). Paczkomat jest urządzeniem umożliwiającym osobie upoważnionej samoobsługowe nadawanie lub odbiór paczki. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z regulaminem świadczenia usług lub „Paczkomaty 24/7” w procesie zatwierdzania wyboru przez Klienta sposobu realizacji dostawy Towarów.

 2. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, zalecane jest, aby Klient sprawdził w jego obecności stan opakowania zewnętrznego przesyłki. W przypadku uszkodzenia opakowania przesyłki zalecane jest, aby Klient, wraz z kurierem, sporządził protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera. Niezastosowanie się do powyższych zaleceń nie wpływa na uprawnienie Klienta do złożenia reklamacji

 3. Odbierając przesyłkę z paczkomatu, Klient powinien sprawdzić stan paczki i w razie jakichkolwiek zastrzeżeń, wybrać opcję dot. reklamacji i postępować zgodnie
  z wyświetlanymi instrukcjami. Niezastosowanie się do powyższych zaleceń nie wpływa na uprawnienie Klienta do złożenia reklamacji.


 

§ 5

Sposoby płatności

 1. Klient może dokonać zapłaty w jeden z następujących sposobów:

 1. gotówką, w momencie dostarczenia zamówienia w przypadku wyboru zapłaty za pobraniem;

 2. w momencie odbierania towaru w paczkomacie InPost;

 3. on-line za pomocą systemu Przelewy24;

 4. przelewem, na rachunek bankowy Sklepu.

 1. Przelewy 24 jest systemem internetowy obsługujący płatności elektronicznych, oferowanym przez spółkę PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu,
  ul. Kanclerska 15, 60-327, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda
  w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP: 779-236-98-87, REGON: 301-345-068, o kapitale zakładowy w wysokości 4.500.000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złzłotych 00/100), w całości wpłaconym, będąca krajową instytucją płatniczą. Korzystanie z Przelewy24 jest uzależnione od akceptacji regulaminu Przelewy24.

 2. Zwrot środków następuje w taki sam sposób, w jaki została dokonana płatność przez Klienta, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 6

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się do Klienta, który jest konsumentem, lub do osoby fizycznej, wobec której zgodnie z prawem stosuje się przepisy dotyczące konsumenta (dalej zwanego Klientem-konsumentem).

 2. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 3. Przepisy dotyczące konsumenta stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 4. Klient-konsument ma prawo odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny
  i ponoszenia kosztów. Umowę, od której Klient-konsument odstąpił, uważa się za niezawartą.

 5. Do odstąpienia od umowy przez Klienta-konsumenta wystarczające jest złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i przesyłanie do Sklepu, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia:

 1. doręczenia Klientowi-konsumentowi towaru, a jeżeli towar jest dostarczany częściami, od dnia doręczenia ostatniej części;

 2. od dnia zawarcia umowy – w przypadku towarów w formie elektronicznej.

 1. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarcza:

 1. wysłanie pisemnego oświadczenia na adres Sklepu, lub

 2. wysłanie skanu podpisanego oświadczenia na adres e-mail Sklepu sklep@galeriasultana.pl

 1. Sklep niezwłocznie prześle Klientowi-konsumentowi, na trwałym nośniku, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, złożonego w sposób elektroniczny, o którym mowa w ust. 4 pkt 2) niniejszego paragrafu.

 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Klient-konsument zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie towaru przed jego upływem. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient-konsument.

 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Sklep zobowiązany jest do zwrotu Klientowi-konsumentowi zapłaconej kwoty za towar objęty zwrotem oraz kosztów wysyłki do Klienta-Konsumenta, w terminie nie dłuższym niż 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy. Jednakże, jeżeli Klient-konsument wybrał sposób dostarczenia towaru zamówienia inny, niż najtańszy sposób oferowany przez Sklep dla danego zamówienia, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klient-konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 4. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu, jakiego użył Klient-konsument, chyba że Klient-konsument uzgodni ze Sklepem inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 5. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności, otrzymanych od Klienta-konsumenta, do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta-konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 6. Jeżeli Klient-konsument przesłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim otrzymał potwierdzenie realizacji zamówienia, zamówienie jest anulowane.

 7. Klient-konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i właściwości towaru.

 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi-konsumentowi w odniesieniu do umów, które zostały wskazane w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, to jest umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi

 9. w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 10. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 11. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy prenumeratę;

 12. zawartej w drodze aukcji publicznej;

 13. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych
  z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 14. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. Sklep dokona również korekty uprzednio przekazanych Klientowi-konsumentowi dowodów zakupu (faktura korygująca VAT lub specyfikacja korygująca).


 

§ 7

Reklamacje

 1. Sklep zobowiązuje się, że oferowane towary są pozbawione wad fizycznych i wad prawnych.

 2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku niezgodności towaru z umową.

 3. Reklamację z tego tytułu, Klient składa na piśmie lub e-mailem w terminie 2 (słownie: dwóch) lat od dnia dostarczenia mu towaru, na adres do korespondencji lub adres
  e-mail, wskazane w § 11 Reklamacji.

 4. Reklamacja może zawierać jedno z żądań:

 1. obniżenia ceny;

 2. usunięcia wady;

 3. wymiany towaru na wolny od wad;

 4. oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 1. Sklep może żądać uzupełnienia reklamacji poprzez przesłanie na adres wskazany
  w wezwaniu o uzupełnienie reklamacji, kopii lub skanu dowodu zakupu (np. faktury VAT lub specyfikacji), opakowania przesyłki w której reklamowany towar nadszedł lub towaru który jest przedmiotem reklamacji.

 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej złożenia, lub, jeżeli niezbędne było uzupełnienie reklamacji, od dnia uzupełnienia reklamacji.

 3. W przypadku, w którym Sklep nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie wskazanym w ust. 6 niniejszego paragrafu, przyjmuje się, że reklamacja została uznana.

 4. Sklep poinformuje Klienta o wyniku rozpatrzenia reklamacji pisemnie lub na trwałym nośniku, w sposób tożsamy, że sposobem złożenia reklamacji przez Klienta.

 5. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Sklep niezwłocznie informuje o tym Klienta i dokonuje w zależności od żądania: obniżenia ceny lub przesyła Klientowi pełnowartościowy towar, a wobec braku takiej możliwości, zwraca Klientowi należną kwotę przekazem pocztowym na wskazany adres lub przelewem na rachunek bankowy. Sklep wystawia Klientowi odpowiednią korektę dowodu zakupu (faktura korygująca VAT lub specyfikacja korygująca).

 6. Zastosowanie określonego sposobu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu możliwe jest tylko za obopólną zgodą Klienta i Sklep. Szczegółowe procedury pozasądowego rozstrzygania sporów między Klientem a Sklepem, dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl, na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, a także
  u powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów.

 7. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, do określenia praw i obowiązków Klienta i Sklepu w przypadku stwierdzenia wady towaru zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego, w tym w szczególności przepisy o rękojmi.

 8. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi.

 9. Oferowane przez Sklep towary mogą być objęte gwarancją producenta. Skorzystanie
  z gwarancji następuje na zasadach określonych w gwarancji. Sklep nie udziela własnej gwarancji na oferowane towary.


 

§ 8

Zwrot zapłaconej przez Klienta należności

 1. Sklep dokona zwrotu, w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta przy zapłacie, w przypadku:

 1. anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;

 2. zwrotu towaru (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;

 3. uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego towaru lub wymiany na nowy;

 4. uznania prawa do żądania obniżenia ceny towaru.

 1. Sklep dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany
  z kartą kredytową lub płatniczą Klienta) lub przekazem pocztowym (klient ponosi koszty przekazu), jeśli zamówienie było opłacone:

 1. z góry za pomocą przelewu lub karty kredytowej;

 2. przy odbiorze u kuriera, w paczkomacie lub na poczcie.


 

§ 9

Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub poprzez stronę internetową. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu.

 2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez zgłoszenie prośby do administratora danych lub klikając na link deaktywujący, znajdujący się w każdej wiadomości Newslettera.


 

§ 10

Dane kontaktowe Sklepu

Klient ze Sklepem może kontaktować się:

 1. telefonicznie, pod numerem: 514 700 258

 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: sklep@galeriasultana.pl

 3. pisemnie, na adres:Galeria Sultana ul.Marii Dąbrowskiej 5 m 106 01-904 Warszawa 


 

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Sklep informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się
  z zagrożeniami wynikającymi z ogólnodostępnego charakteru sieci Internet, w tym
  w szczególności z możliwością pozyskania lub modyfikowania przesyłanych danych Klienta przez nieuprawnione podmioty trzecie. W celu minimalizacji powyższego zagrożenia, Klient powinien stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, w tym
  w szczególności używać programów antywirusowych, posiadać aktualne wersje przeglądarek internetowych oraz system operacyjnych oraz nie korzystać z otwartych punktów dostępowych.

 2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia oraz infrastrukturę, z których korzysta Klient, w tym w wadliwe działanie publicznych sieci teleinformatycznych, powodujące np. brak lub zakłócenia w dostępie do strony internetowej Sklepu.

 4. Sklep informuje, że wyświetlanie wizualizacji towarów w systemie teleinformatycznym Klienta jest uzależnione od szeregu czynników, w tym rodzaju matrycy wyświetlacza, proporcji, rozdzielczości, metody jej podświetlenia, zastosowanych technologii
  i sprawności elektroniki sterującej oraz ustawień. Rozbieżności pomiędzy wizualizacją dostępną w systemie teleinformatycznym Klienta a rzeczywistym wyglądem towaru, nie mogą być podstawą reklamacji.

 5. Sklep informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Sklepu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek, etc.), materiały graficzne lub zdjęcia, podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Sklep wyłącznie dla celów informacyjnych.

 6. Sklep w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu
  z infrastrukturą techniczną Klienta.

 7. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych, i mogą być chronione lub zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej.

 8. Sklep zwraca uwagę, że strona internetowa Sklepu zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Sklepie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia, etc.). Klienci oraz osoby odwiedzające Sklep zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Sklepowi oraz podmiotom trzecim. Klient lub osoba odwiedzająca stronę internetową Sklepu ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.

 9. Klient nie może umieszczać w Sklepie treści o charakterze bezprawnym, niezgodnych z obowiązującym prawem, niemoralnych lub naruszających dobro osób trzecich, jak również nie może publikować linków do materiałów pornograficznych, obscenicznych lub urągających godności innych osób.

 10. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie systemu teleinformatycznego Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w sposób działania Sklepu lub jego elementy techniczne.

 11. O każdej zmianie regulaminu Sklep zobowiązuje się poinformować zarejestrowanych użytkowników Sklepu, wysyłając elektroniczną wiadomość na adresy poczty elektronicznej podane podczas rejestracji, a Klient po otrzymaniu takiej informacji będzie mógł w każdej chwili usunąć swoje konto. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia potwierdzone przed dniem wejścia zmian w życie.

 12. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy:

 1. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

 2. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

 3. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

 1. O ile przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego nie stanowią inaczej, spory związane z umowami zawartymi na podstawie Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Sklepu.

 2. Regulamin obowiązuje od dnia 11.03.2021

NEWSLETTER

 

Zapisz się do newslettera i już dzis odbierz prezent na zakupy

 

Kod rabatowy Otrzymasz w wiadomosći 

mail 

 

KUPON 10% RABATU

 

Dziękujemy ! e-mail został przesłany.
Twój e-mail

Wyrażam zgodę dla Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój Startup" na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingowym oraz przesyłania informacji handlowych w formie biuletynu środkami komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail - Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych ich poprawiania oraz żądania usunięcia, jak również prawa do wycofania zgody w każdym czasie. "zgoda na przetwarzanie danych" nie będzie konieczny w niniejsz

DOŁĄCZ DO NAS :

 

facebook - galeriasultana  instagram - galeriasultana  youtube - galeriasultana    

 
SPRAWDŹ NASZE OPINIE :

 

Opinie

 

 

 

NA SKRÓTY:

 

 SKLEP STACJONARNY 

 

ul. Erazma Ciołka 8 lok. 115

01-402 Warszawa 

 

Pon.. - Pt. od 9:00 - 18:00 

Sob. od 10::00 - 15:00

 

Jeśli Chcesz odwiedzić nas w innych godzinach l  Zadzwoń  514 700 258 

Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.